Ordningsregler

I dessa sidor redovisas de ordningsregler medlemmarna i Bostadsföreningen Mjölner nr 2 upa kommit överens om.

Dessutom redovisas de av föreningen godkända leverantörer av fastighetsskötsel.

Överträdelse av dessa regler
Skulle medlem eller någon för vilken medlem enligt stadgarna svarar, överträda dessa i samtliga medlemmars intresse fastställda ordningsregler eller stadgarna, är styrelsen skyldig att tilldela medlem skriftlig varning med angivande av skälet härför. Lämnas en sådan varning utan efterrättelse, eller upprepas samma förseelse, eller bryts efter erhållen varning mot stadgarna eller ordningsreglerna i något avseende, inträder påföljd enligt stadgarna, och anses medlem sålunda ha förverkat sin rätt till den av honom innehavda lägenheten; och skall därmed förfaras på det sätt som är föreskrivet i §16 i stadgarna för det fall, att medlem inte fullgör ådömd betalningsskyldighet till föreningen;

Medlem är skyldig att rätta sig efter de föreskrifter styrelsen eller styrelsens ombud i övrigt kan komma att lämna för ordningens upprättande och ömsesidig trevnad.

Medlem svarar också för varje genom överträdande av dessa regler uppkommen skada.

Stockholm 2008-09-08

Styrelsen för Bostadsföreningen Mjölner nr 2 upa

Vanligaste ordningsreglerna:

  • Det är inte tillåtet att slänga grovsopor, möbler, kartonger, byggavfall och annat bråte vid soptunnorna på gården. Var god respektera detta!
  • Det är heller inte tillåtet att ställa undan gamla möbler, kartonger, dörrar, TV-apparater, byggavfall och liknande i gemensamma utrymmen på vinden eller i källaren.
  • Cyklar får ej uppställas i entréerna eller i trappuppgångar.
  • Städa efter dig i tvättstugan, ingen annan gör det!
  • För den allmänna trevnaden – ställ inte ut soppåsar i trapphusen!

Kommentarer inaktiverade.