Renovering och underhåll

Dörrskyltar
Föreningen beslutade vid årsmötet 2004 att alla namnskyltar på dörrarna skall ha ett likartat utseende, det ger ett prydligt intryck och bidrar därmed till ett gott värde på våra lägenheter. Utseende framgår av särskilt blad. Det skall bara finnas en namnskylt på dörren – inga separata namnskyltar eller lösa lappar skall sättas upp för andrahands-hyresgäster.

Reparationer och underhåll. Tillämpning av föreningens stadgar

Föreningen ska i möjligaste mån systematiskt bevara en enhetlig och ursprunglig arkitektur och stil i husets gemensamma utrymmen och av dess exteriör.

Det är inte tillåtet att utföra eller låta utföra ändringar eller ombyggnader som på något sätt ändrar fastighetens yttre utseende eller fasad eller påverkar utseendet av gemensamma utrymmen i fastigheten. Endast rena underhålls- och renoveringsarbeten såsom ommålning, tapetsering etc. får göras utan tillstånd.

Det är medlemmens eget ansvar att hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Till lägenheten räknas: rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten, eldstäder, innerdörrar, ytterdörr (inkl lås och handtag) samt glas och bågar.

Medlem svarar för målning av radiatorer och stamledningar för vatten, avlopp, värme, gas, elektricitet, rökgångar och ventilation som föreningen försett lägenheten med. Medlem svarar för målning av insidan av balkong.

Lägenhetens ytterdörr inkl trycken och låsbrickor samt glas och bågar i fönster får inte bytas utan styrelsens godkännande. Vid byte ska medlem följa föreningens rekommendationer och anvisningar.

 

Föreningen svarar för målning av yttersidor av ytterdörr och ytterfönster.

Det är inte tillåtet att utan styrelsens eller föreningens medgivande och godkännande genomföra sådana ändringsarbeten i lägenhet, som i något avseende förändrar byggnadsstommen, såsom borttagande eller förflyttning av väggar, vattenledningsanordningar etc.

Tillbyggnader och ändringar av lägenhetens inre avlopps-, vattenlednings-, ventilations- och elsystem får endast ske efter tillstånd av styrelsen och sker på medlemmens egen bekostnad. Allt sådant arbete skall företagas av styrelsen anvisad fastighetsskötare eller av annan anlitad och för arbetet auktoriserad personal och efter skriftlig redovisning till styrelsen avseende arbetets omfattning.

Föreningen ansvarar för normalt underhåll av vattenledningssystem fram till 1:a avtappnings- eller avstängningskran, för avloppssystemet från och med vattenlås eller golvbrunn, för elsystemet fram till och med lägenhetens gruppcentral, för radiatorer och ventilationskanaler.

Medlem svarar själv för nyanskaffning, tillsyn och reparation av blandare, diskbänkar, badrumsporslin, vitvaror, armaturer; vägguttag, strömbrytare, grenledningar och gruppledningar (d.v.s. lägenheternas inre elsystem), samt ringledningar, inre fönsterglas m.m.

Vid renovering av badrum svarar föreningen för nödvändiga utbyten av stamledningar och för utbyte av ingjutna avloppsanordningar. Föreningen står också för återställande av badrum och kök till enklaste standard i samband med stambyten. Beträffande badrumsgolv står föreningen för kostnaden motsvarande den för läggande av plastmatta, alternativt förberedande tätskikt för läggande av klinkers eller kakel. Övrig renovering till högre standard svarar medlemmen själv för.

Utsugningsfläktar (exempelvis köksfläktar och badrumsfläktar) får ej monteras mot ventilationskanalerna, då detta inte bara kan medverka till att rök och lukt sprids mellan lägenheterna, utan också innebär brandrisk om t.ex. matfett trycks ut i piporna i kanalerna.

Köksfläktar skall vara av typen kolfilterfläktar och får definitivt inte monteras invid gallren mot ventilationskanalerna.

Innan större reparationsarbeten, t.ex. badrums- eller köksrenoveringar påbörjas skall alltid styrelsen kontaktas. Bygglov måste eventuellt inhämtas innan påbörjandet av större ombyggnadsarbeten.

Blankett för ombyggnation

Kommentarer inaktiverade.